������

�������

�����

����������

�������

����������

����������

��������

������������� �����

�� ������� �������� ������
������, 664025, �. �������, ��. ������ 8
���.: 20-03-61
����.: 24-32-44
E-mail: [e-mail]
������� German Spanish
English French  
Japanese Chinese Korean
�������� ��������������� ����������
:: �� ���������
:: ��������� ����������� �����
:: ��������� ��������� �����
:: ��������� ��������� ������
:: �����������-�������������� ���������
:: ��������� ��������� ������������
:: ��������� ������� "������ ������� ������������ ����� ��������� �������"
 
�������� ������������� ������������
:: �� ���������
:: �����������
:: ��������� �������� � ���������������
:: ��������� ��������� ������
:: ������������� ���������
:: ������������ �������������� ���K
:: ����-�����
 
���������
���������� ����
 
���������
�������� ��������
 
������ ������������
 
����������
 
:: 60-����� ����
:: �������� ����
:: ���� ����������
:: ������-������������ ����������� ���������������� ��������
:: ����������-�������� ��������� ����
:: ��������������� ������
:: ����������� ����������������� ����
:: ������ ������ ������� ����
 
 
��������� �������� � ���������������
���������������� �������� ������� ������������ ����������� ������
  ��������-����������� �������� �������� � �������� ��������� ������������ (�� IV � V ������). ���� ��� ����������� ������������� �������� ������������� ��������� �����������:
 • ��������� ��������� ��������-������������ ����� �����������, ���;
 • ��� "����������";
 • ��������������� �������� �� ���;
 • ��������� ����������� �����-������ "��� ��� �����";
 • ��������� ��������� ����������� �������� ������;
 • ����������� �������� "����� ������";
 • �������-������������ ������ ��������� ������;
 • ��������� ��������������� �������� ������������������ ������;
 • �������� ��������� �� ���;
 • �������� <������ �����>;
 • �������� �������� �� ���;
 • �������� ������ ���������� ��. ���������� (����) �� ���;
 • ��� "������� ����������� �����"
 • ��� "������-��������� �������";
 • ��� "���������";
 • ����� "������-����-�������";
 • ��� "��������";
 • � ������ ������.
����� �����, ��������� ��� � ������� ���� ������� ��������, ��������������� � ������������� ������������ ���������� ������������ ������-������������ �����������. �������� � ����� ������������, ����� ����������� ���� ���� � ���������������� ������ ��������, � ����� ��������� ���������� �������. ���� ����������� ������ ������, �� ��������� ����������: �� ������� �������� ������������� �� �������� ��������������� ���������� �����������. � ����������� ��������� ������� ��������, ��������� ����������� � ��������� �����.
������� �������� �������� �������� 4-5 ������-������������ ������������� ����������� �� ��������� ����. ��������: "������������ ��������� ���: ����������� � ��������� ���������� ����", <���������� �������� � ��������� ������������� �����������", "���������� ������ �����������", "��������� �������: ������� � �������������". ����� �������� ����� ����������� ��������� ��� � ���� �����������, ��� � � ���� ���������������� ������������ �� ��������� ������.


���������������� �������� ���������-������������

������������ � ������������ � ������������ ���������������� ���������������� ��������� � ������������� "������� � ���������������", � ����� ����������� "��������� ���������� ������������ ��� ���� ��������-���������� �������������� �������" (����, 2000). �������� ����������� �������� �������� ���������������� ������������ � ����� ������� � ����������� �������� � �������� ����������� � ����������� ��������� ������ � �������� �������. ����� ������� ���� ��������������� ����������� ������� � ���������������� �������: �� 4-� ����� (8 �������) � �� 5 ����� (9-� �������). ������ ������ ��������� �������� ������ ���������� � �������� ���� ��������� ����������� ��� ����������, ��������, �.�., �, ��� �����, ���������� ������� ���������������� ����, �������� �o����� ������� ������������� ������� � ������ � ������� ������������� ���������������� �����.


��������-����������� �� �������� � ��������������� ������.

[ ����� ]
 
�����
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
������ ������ �������� ��������
 
���:
E-mail:
������:
��������! ���� �� ������ �������� ����� �� ��� ������, �������� ��� ����������� �����. � ��������� ������ ������������� �� ������ � ���� ���������. �������!

������� ��� � ��������, ����������:

   
 
�����
 
   
 
�������
  11.08.2011. ���������� ������������ ���� �������� ����� ����������� ������ �� ������� � ��������� “���������� �������������-�������”

16.06.2011. � ���� ��������� IX ������������� ����� �������� ���� ������ ���������

09.06.2011. ��������� ����� ��������� �������� "������ ������� ������� �����"

09.06.2011. �������� �������������� ���������� ������� ������� � V ������������� ������ ������� � ���������� ����� ����������� ��������� � ���������� �����

03.06.2011. ��������� ���������� � �������������� � ����������� ������������� ������������ ����

31.05.2011. 4-�� ������������� ������-������������ ������� �� ���������� ����� ��������� � ����

31.05.2011. ��������� ����� ����������� "������������ ������ � ���� 2011"

25.05.2011. � ���� ������� ������� ������������ ��������

24.05.2011. � ���� ������ ������� ��� ��������� � ������ ������� Youth Peace Ambassadors

24.05.2011. ��������� ���������� ��������� ������ �������� ������ � ������������� �������� ������� ������������

23.05.2011. �������� ���� ������ ������� � ������������� �������� ������� ���� Baikal International 2011

19.05.2011. ������� ���� ����� ������� �� ������ �������� "��������� ������ - ���������� �������"

16.05.2011. � ���� ������ ������� ����������� ��������� ������� � ��������� �������

14.05.2011. ������������� �������������� ���������� ���������� ������� ����������������� �������� ��������

12.05.2011. ����� ��������� ��������� �� ���������� ����� ����� ���������� �����

   
 
����������
 
������ ������ ������� ����
�������� ���
������� ����
������� ���������
�������� � ���������
 
���������� ���������,
664025, �. �������, ��. ������ 8
��������� ��������������� ��������������� �����������
���.: 20-03-61 (�������������-������������� �����)
����.: 24-32-44
E-mail: [e-mail]